Nyheter .

Code of Conduct

Code of Conduct - Uppförandekod för LPE Sverige AB

Syfte och mål

LPE Sverige AB är ett av Västsveriges ledande företag inom utemiljö. Vi skapar och underhåller livsmiljöer och hjälper till med allt från enstaka tjänster till helhetslösningar inom anläggning och skötsel. Vår vision är att bidra till ett hållbart samhälle genom att leverera kvalitet, trygghet och service till våra kunder.

Vi har en uppförandekod för att tydliggöra våra gemensamma värderingar och principer som styr vår verksamhet. Koden är baserad på internationella normer och standarder för etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Koden är också ett sätt att visa vårt engagemang för att följa lagar och regler som gäller för vår bransch.

Vårt mål med koden är att skapa en företagskultur som präglas av respekt, öppenhet, professionalism och ansvar. Vi vill också stärka vårt förtroende hos våra kunder, leverantörer, samarbetspartners, myndigheter och andra intressenter.

 

Omfattning och ansvar

Koden gäller för alla som arbetar för eller representerar LPE Sverige AB, oavsett anställningsform, position eller plats. Det innebär att alla medarbetare, chefer, styrelseledamöter, konsulter, underleverantörer och andra affärspartners som agerar i LPE Sveriges namn ska följa koden.

Det är varje medarbetares ansvar att läsa, förstå och följa koden i sitt dagliga arbete. Det är också varje medarbetares ansvar att rapportera eventuella misstankar om brott mot koden till sin närmaste chef eller till vår visselblåsarfunktion.

Det är varje chefs ansvar att se till att koden kommuniceras och implementeras i sin verksamhet. Det är också varje chefs ansvar att föregå med gott exempel och skapa en arbetsmiljö som främjar efterlevnaden av koden.

 

Mänskliga rättigheter

Vi accepterar inte tvångsarbete

LPE accepterar inte människohandel, tvångsarbete eller något arbete kopplat till någon form av hot eller bestraffning. Arbete ska ske på frivillig grund. Arbetstagaren ska fritt få lämna arbetsplatsen efter avslutat arbetspass. Det får inte förekomma att arbetstagares lön eller andra förmåner som arbetstagaren har rätt till innehålls för att framtvinga arbete. Det är heller inte tillåtet att beslagta arbetstagares ID-kort eller pass eller tvinga arbetstagare att deponera värdeföremål.   

 

Vi accepterar inte barnarbete

LPE anser att alla former våld, tvång eller utnyttjande av barn är oacceptabla. Enligt FN:s barnkonvention räknas alla under 18 år som barn.

Arbete som är skadligt för barns hälsa, säkerhet eller sociala och psykiska utveckling får inte förkomma. Inte heller arbete som hindrar barn från att gå i skolan får förekomma. LPE ska följa dom regler och krav som finns i lagstiftning och kollektivavtal för arbetstagare under 18 år avseende arbetstider, arbetsuppgifter och andra delar som rör barns anställningsförhållanden. 

 

Vi respekterar rätten till allas lika värde 

LPE Sverige AB och våra leverantörer respekterar mänskliga rättigheter och vi behandlar alla människor med värdighet och hänsyn.

På LPE ska vi ha ett professionellt, öppet och varmt arbetsklimat som uppnås genom gott samarbete mellan samtliga medarbetare. LPE ska vara en arbetsplats som ger plats för olikheter och där alla blir sedda och hörda. 

Alla människors lika värde är en självklarhet för oss. Diskriminering oavsett grund är inte acceptabelt och får inte förekomma i någon del av verksamheten.

Det är inte acceptabelt att någon kränker en annan individs värdighet. Det är allas ansvar på LPE att kränkningar och trakasserier inte förekommer. 

Se även följande policy: Policy mot kränkande särbehandling och trakasserier, Jämställdhetspolicy, Policy socialt ansvarstagande

 

Arbetsvillkor

Vi respekterar rätten till föreningsfrihet

Vi erkänner och respekterar anställdas rätt att organisera sig i fackliga organisationer samt förhandla kollektivt. Anställda ska kunna utöva dessa rättigheter utan att hindras och utan rädsla för bestraffning, hot eller andra repressalier. Diskriminering av fackligt förtroendevalda och anställda som är fackligt anslutna accepteras inte.

Vi vill ha en öppen och transparent dialog för att på så sätt direkt involvera våra medarbetare och deras representanter. Det gör vi bland annat genom att ha:

 • Skyddskommitté
 • Månadsmöte mellan företaget och företrädare för medarbetarna
 • Månadsvisa APT-möten med personalen, respektive chef ansvarig.

 

Vi vill ha schyssta anställningsvillkor

På LPE följer vi gällande lagstiftning och kollektivavtal (Kommunals kollektivavtal Trägårdsanläggningsbranschen) gällande lön, arbetstid och andra anställningsvillkor.  

LPE Sverige ska:

 • säkerställa att anställda har ett skriftligt och juridiskt bindande anställningskontrakt där typ av arbete, lön, arbetstid och ledighet framgår.
 • betala ut lön regelbundet och enligt anställningsavtalet.
 • minimilönen ska vara i enlighet med lagstadgad miniminivå eller med normen enligt lokal branschstandard.

 

Vi vill ha en bra arbetsmiljö

Medarbetarna är LPE´s viktigaste resurs och vi är övertygade om att en hög kvalité på arbetsmiljöarbetet innebär en högre kvalitet på företagets produktion och på den färdiga produkten.

LPE ska vara en trygg och säker arbetsplats. Vi är medvetna om att vår verksamhet kan innehålla arbetsmiljörisker och att vi måste arbeta medvetet och systematiskt för en god arbetsmiljö, såväl den fysiska som den psykosociala, för att förebygga arbetsskador och ohälsa. 

För att nå våra mål, måste vi som företag säkerställa att alla anställda är engagerade i att förbättra arbetsmiljön. Det gör vi genom vårt leansystem, som hjälper oss att skapa ordning och reda på arbetsplatsen, att vi har ett systematiskt sätt att rapportera olycksfall och tillbud på, samt en struktur för att rapportera avvikelser i kvalité och leverans till kund. 

Som företag ska vi åtgärda alla säkerhetsbrister snabbt.  Kontinuerlig utbildning i arbetsmiljö och säkerhet är en förutsättning för att nå målen

Se även följande policy: Arbetsmiljöpolicy

 

Miljö

Vi vill bidra till en bättre miljö

För att bidra till en hållbar utveckling ska LPE´s verksamhet bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön, när det gäller utnyttjande av naturens resurser: val av material och materialförbrukning; val av energislag samt restprodukter i form av avfall eller utsläpp till luft, mark eller vatten. 
Alla medarbetare på LPE ska aktivt medverka till att utveckla vårt miljöarbete.

Vårt miljö- och kvalitetsarbete skall uppfylla lagar och andra krav och vara en pågående process för ständig förbättring.

För att minska verksamhetens miljöpåverkan arbetar LPE aktivt med att:

 • Fasa ut miljö – och hälsofarliga produkter
 • Ha rutiner och arbetssätt som säkerställer efterlevnad av relevant miljölagstiftning.
 • Utbilda personalen i miljöfrågor

Se även följande policy: Miljö- och kvalitetspolicy, Policy Framdriftsytemet

 

Antikorruption

Vi har nolltolerans mot mutor och bestickning

LPE Sverige AB tar avstånd från alla former av korruption. Det innebär att medarbetare på LPE aldrig får direkt eller indirekt, erbjuda, ge eller mottaga mutor, förmåner eller andra ersättningar i otillåtna syften eller i syfte att felaktigt skapa eller behålla affärer om det anses stå i strid med tillämplig lag, bestämmelser eller affärspraxis.  Medarbetare på LPE Sverige AB ska följa den Kod (Näringslivskod) som Institutet Mot Mutor fastställt och som är ett komplement till svensk lagstiftning. 

Reglerna omfattar alla slags förmåner som är ägnade att påverka en eller flera anställdas attityder, beslut och beteenden.

Se även följande policy: Policy mot mutor och bestickning

 

Vi undviker överdriven representation

Representation ska vara måttlig samt ske med gott omdöme och ske i enlighet med gällande lagar och regler. LPE ser representation som en gästfrihet i form av värdskap som har ett direkt samband med företagets verksamhet och kan vara riktad både mot externa intressenter eller mot egna medarbetare.

Se även följande Policy: Representationspolicy

 

Vi undviker intressekonflikter

En intressekonflikt är situationer där ett privat eller personligt intresse framstår som oförenligt med LPE´s intressen måste undvikas och rapporteras till din närmaste chef och HR.  Exempel på Intressekonflikter är till exempel:

 • Du har en anställning vid sidan av ditt arbete på LPE.
 • På grund av familjeintressen, dvs. att en familjemedlem eller annan släkting anställs av dig eller står under din överinsyn.
 • Du köper varor eller tjänster från en närstående eller vän eller från ett företag där en sådan person är chef eller har ett ägarintresse.

Det bästa sättet att hantera konflikter är att undvika dem helt och hållet. Om de ändå uppstår måste du vara öppen och ärlig beträffande situationen.

Se även följande policy: Policy Intressekonflikter

 

Vi konkurrerar rättvist

LPE Sverige AB bedriver sin verksamhet enligt gällande konkurrenslagstiftning. För att kunna bedriva verksamheten effektivt är det naturligt att ha kontakt med underleverantörer och i vissa fall med konkurrenter. Då är det viktigt att känna till om vilka regler som finns om samarbete.

Det innebär att vi:

 • Verkar för en sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp
 • Inte ägnar oss åt otillbörlig påverkan eller att manipulera så att konkurrensen snedvrids.
 • Inte accepterar någon form av prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsdominans som kan vara konkurrensbegränsande.
 • Inte utbyter någon känslig affärsinformation med konkurrenter.

 

Vi motverkar ekonomisk brottlighet

LPE tror på att en marknad med konkurrens på lika villkor, är det bästa för ett väl fungerande samhälle. Ekonomisk brottslighet medför negativa effekter både för samhället och näringslivet. Det tvingar många seriösa företag att verka på en marknad där konkurrensen snedvrids.

 • LPE tar avstånd från svartarbete, alla som arbetar för oss ska ha ID06.
 • LPE följer god redovisningssed, vilket innebär att vi följer gällande redovisningslagar och vedertagen praxis.

 

Våra leverantörer och underentreprenörer

Genom vår uppförandekod har vi ett åtagande i fråga om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöhänsyn och korruptionsbekämpning inom vår verksamhet. LPE Sverige AB förväntar sig att våra leverantörer, underentreprenörer och samarbetspartners tillämpar principerna för ett ansvarsfullt företagande som beskrivs i vår leverantörsbedömning och att dom i sin tur ställer motsvarande krav i sitt leverantörsled.

Vår leverantörsbedömning och löpande leverantörsvärdering omfattar leverantörer som levererar produkter och tjänster och som på ett betydande sätt påverkar kvalitén på vår verksamhet.

Se även följande dokument: Inköpspolicy, Inköpsinformation med leverantörsbedömning

 

Misstänkta överträdelser                                                                                        

Vår förhoppning är att alla anställda på LPE upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen med sin närmaste chef.

Om någon vill uppmärksamma ett problem anonymt, kan man göra det via LPE´s visselblåsar-funktion.

Visselblåsarfunktionen är avsedd för allvarliga missförhållanden och misstänkta oegentligheter genom överträdelser av svensk lag eller LPE´s policys och riktlinjer kopplade till chefer- och/eller andra nyckelpersoner.

Visselblåsarfunktionen är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. I första hand ska man prata med sin närmaste chef eller HR, vill man inte larma till en arbetsgivarrepresentant kan du vända dig till facklig representant.

Se även följande policy: Policy Visselblåsning