Gruppbild hemsida

Miljö, Kvalitet, Arbetsmiljö .

Miljö och Kvalitetspolicy.

Vi skall vara den effektivaste partnern som i ett nära samarbete med kund inom näringsliv och offentlig sektor, levererar helhetslösningar i en miljö- och kvalitetssäkrad process vid utförande av entreprenader inom anläggning, skötsel och maskintjänster. 

Vårt arbete skall i enlighet med våra miljö- och kvalitetsmål kännetecknas av engagerade och kompetenta medarbetare, god planering och ett bra kundbemötande, miljövänligt tänkade samt en hög ekonomisk medvetenhet. Vi håller en bra servicenivå på de tjänster vi utför och våra arbeten utförs enligt överenskommelse.

För att bidra till en hållbar utveckling¹, ska verksamheten inom ekonomiska ramar bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön, när det gäller utnyttjande av naturens resurser: val av material och materialförbrukning; val av energislag samt restprodukter i form av avfall eller utsläpp till luft, mark eller vatten.

Vårt miljö- och kvalitetsarbete skall upfylla lagar och andra krav och vara en pågående process för ständig förbättring. Vår policy omfattar hela företagets verksamhet, oavsett om verksamheten bedrivs av våra egna medarbetare, inhyrda underentreprenörer eller leverantörer.

¹ "Hållbar utveckling" (på engelska "Sustainable development") är ett begrepp som lanserades 1987 av FN:s världskommission för miljö och utveckling (den s k Brundtlandkommissionnen) i rapportern "Our Common Future". Det innebär "en utveckliung som tillfredställer dagens behöv utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Begreppet hållbar utveckling är grunden och det övergripande målet i den svenska miljöbalken liksom i EU:s och FN:s miljöarbete.


© LPE Sverige AB